torrent网站

torrent网站

医者治以苏子降气汤,兼散风清火之品,数剂病益进。言若中一切蛊毒,或蝎螫蛇咬、或疮疡用之而皆可早早止住。

服至十剂,身体较前胖壮,脉象亦大有起色。潞参以总提其气化,而斡旋之也。

 再试观诸泻心,不轻用破气之品,却有半夏泻心汤。今之医者,多忽不知用惜哉。

 【附方】西人铁锈鸡纳丸,治妇女经血不调,身体羸弱咳喘,或时作寒热甚效。 奉天友人朱××之子,年五岁。

服药三十余剂,而畏凉之病除。 此方窃师《内经》之意也。

按∶寒温之证,原忌用粘腻滋阴、甘寒清火,以其能留邪也。”遂急催病家购药,亲自监视,煎取清汤一大碗,徐徐温灌下。

Leave a Reply